Medezeggenschapsraad

 

MR 2017/2018:

De MR is verplicht op iedere school (zie de Wet Medezeggenschap op Scholen, WMS). De MR is ook belangrijk voor de school. De leden van de MR worden goed geïnformeerd over wat er op school speelt. Beslissingen over veranderingen op school en activiteiten van de school worden besproken met de MR. De MR controleert of het voorstel klopt met de regels rondom onderwijs en of ouders en teamleden het met het plan eens zijn. Bij beslissingen hebben ze instemmingsrecht (artikel 10, WMS) of adviesrecht (artikel 1, WMS). Welk recht de MR heeft, hangt af van het onderwerp.

De MR vergadert 6x per jaar, deze vergaderingen zijn altijd openbaar. De vergaderdata vindt u onderaan deze pagina. De notulen van de MR-vergaderingen zijn inzichtelijk en te vinden op het bord bij de hoofdingang. Maar u kunt hiervoor ook altijd één van de MR leden aanspreken.

 

Samenstelling en taakverdeling

Teamleden

Els Ruijs (groep 5) secretaris
Marina Scheen (groep 1/2)
Bianca Wennekers (groep 1/2)                          informatie website 

 

Oudergeleding

Mathijs Ham (vader van Thomas, groep 1/2)   voorzitter
Jennifer Jansen (moeder van Sereno, groep 5)   contact met OR     
Tamara Link (moeder van Selina, groep 3) PR


Overleg met directie 

Vast agendapunt op onze vergaderingen is het overleg met de directeur. Er worden over en weer punten aangedragen en vragen gesteld.

De notulen kunt u altijd vinden op het mededelingenbord in de hal.

 

Vergaderdata MR

De vergaderdata van de MR zijn:

10 september 2018

29 oktober 2018

3 december 2018

4 februari 2019

25 februari 2019

20 mei 2019

24 juni 2019

Wilt u een vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom. Wilt u graag dat wij een onderwerp bespreken, dan kunt u persoonlijk contact met ons opnemen, maar ook altijd een mail sturen naar de MR. Ons mailadres is mr@aquamarijn-bs.nl

 

Met vriendelijke groeten,

MR Aquamarijn